Termine HaslingerHof 2020 Dancesheet

 

 

WS Linedance am26.+27. September 20

18.7. Samstag 15:00 – 17:00 Beginner

18.7. Fortgeschritten 17:30 – 19:30

20:00 Linedance Wunschperfektion  23:00

 

19.7. Sonntag 13:00 – 15:00 Beginner

19.7. 16:00 – 18:00 Fortgeschritten


 

WS Linedance am10.+11. Oktober 20

18.7. Samstag 15:00 – 17:00 Beginner

18.7. Fortgeschritten 17:30 – 19:30

20:00 Linedance Wunschperfektion  23:00

19.7. Sonntag 13:00 – 15:00 Beginner

19.7. 16:00 – 18:00 Fortgeschritten


WS Linedance am 24.+25. Oktober 20

18.7. Samstag 15:00 – 17:00 Beginner

18.7. Fortgeschritten 17:30 – 19:30

20:00 Linedance Wunschperfektion  23:00

19.7. Sonntag 13:00 – 15:00 Beginner

19.7. 16:00 – 18:00 Fortgeschritten


WS Linedance am 7.+8. November 20

18.7. Samstag 15:00 – 17:00 Beginner

18.7. Fortgeschritten 17:30 – 19:30

20:00 Linedance Wunschperfektion  23:00

19.7. Sonntag 13:00 – 15:00 Beginner

19.7. 16:00 – 18:00 Fortgeschritten


WS Linedance am 21.+22. Novomber 20

18.7. Samstag 15:00 – 17:00 Beginner

18.7. Fortgeschritten 17:30 – 19:30

20:00 Linedance Wunschperfektion  23:00

19.7. Sonntag 13:00 – 15:00 Beginner

19.7. 16:00 – 18:00 Fortgeschritten


WS Linedance am 5.+6. Dezember 20

18.7. Samstag 15:00 – 17:00 Beginner

18.7. Fortgeschritten 17:30 – 19:30

20:00 Linedance Wunschperfektion  23:00

19.7. Sonntag 13:00 – 15:00 Beginner

19.7. 16:00 – 18:00 Fortgeschritten


WS Linedance am 19.+20. Dezember 20

18.7. Samstag 15:00 – 17:00 Beginner

18.7. Fortgeschritten 17:30 – 19:30

20:00 Linedance Wunschperfektion  23:00

19.7. Sonntag 13:00 – 15:00 Beginner

19.7. 16:00 – 18:00 Fortgeschritten


Für 2021 wird noch geplant